TCAS รอบที่ 5 (เปิดรับสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2561)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เตรียมเอกสารก่อนการสมัคร
  1.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) (ด้านหน้าและด้านหลัง)
  1.2 สำเนาใบแสดงผลการสอบ GAT, PAT1, PAT2
 2. สแกนเอกสาร ในข้อ 1.1 และ 1.2 ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB เพื่อใช้ส่งเป็นไฟล์แนบ (attached file) ในการกรอกใบสมัคร
 3. คลิกลิงค์ สมัครเรียน ด้านบน เพื่อเปิดหน้าใบสมัคร ระบบจะขึ้นหน้าใบสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้ถูกต้อง
 4. ในการกรอกใบสมัครผู้สมัครสามารถอยู่ในระบบการกรอกใบสมัครไม่เกิน 15 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งข้อมูลผิดพลาดหรือส่งข้อมูลไม่ได้เนื่องจากระบบ Internet มีปัญหา
 5. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้เรียบร้อยและครบถ้วน ถ้าไม่มีแก้ไขให้กดปุ่ม บันทึก
  - ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบจะทำการบันทึกใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้วพร้อมทั้งแสดงเอกสารการชำระเงินค่าสมัครซึ่งผู้สมัครจะต้องนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
  เป็นเงิน จำนวน 500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร และผู้สมัครจะได้รับ E-mail ตอบรับการสมัครพร้อมทั้งเอกสาร แสดงใบสมัครที่กรอกแล้วและเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร
  * ชำระเงินค่าสมัครในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2561 *
  - ถ้ามีความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ให้ท่านแก้ไขจนครบถ้วน
 6. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบการสมัครได้จาก E-mail ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ (ผู้สมัครควรบันทึก และพิมพ์ใบสมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
 7. ถ้าพบภายหลังว่ามีข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ผู้สมัครจะต้องนำเลขที่การสมัครติดต่อที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 หมายเหตุ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
 โทรศัพท์ : 02-564-4440-59 ต่อ 2518, 2119
 มือถือ : 08-9072-1185, 098-439-2922, 09-8561-8157
 โทรสาร : 0-2564-4489